ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล (SCAJ)

Archives


เกี่ยวกับวารสารวิทยาลัยสันตพล

วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal
เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ 2558 หมายเลข ISSN 2408-1728 (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2561 ISSN 2586-9868 (Online) ที่พิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย (Research Atrticle) บทความวิชาการ (Academic Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสน ประสานศาสตร์ สหวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดแนวคิด เทคนิค วิธีการนำไปพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทุกหน่วยงาน โดยมีกำหนดออกราย 6 เดือน
ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
สำนักวิจัย กองบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
299/1 ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-323464 ต่อ 211  โทรสาร. 042-204-263
โทรศัพท์มือถือ. 088-5614561
ทาง email: phanumas@stu.ac.th
ทาง website: http://www.scaj.stu.ac.th/

ขั้นตอนการลงบทความในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
(ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1. ส่งต้นฉบับบทความตามขั้นตอน ดังนี้
  1.1 ดาว์นโหลดแบบนำส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ แนบเป็นไฟล์ .pdf และส่งมาทางอีเมลล์ phanumas@stu.ac.th
  1.2 เข้าสมัครสมาชิกได้ที่ www.scaj.stu.ac.th/scajrgs เพื่อส่งบทคัดย่อของบทความ และแนบไฟล์ .pdf กับ ไฟล์ .doc ของบทความฉบับเต็มฉบับที่มีชื่อ และฉบับที่ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความ (ก่อนส่งบทความ เจ้าของบทความต้องตรวจสอบบทความไฟล์ .pdf กับ ไฟล์ .doc ว่ามีความคลาดเคลื่อนของตัวหนังสือและบรรทัดในแต่ละหน้า และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้หรือไม่)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการสมัคร พร้อมตรวจบทความให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล โดยพิจารณาบทความท่านภายใน 7 วันทำการ
3. ผู้ลงบทความปรับปรุงแก้ไขรูปแบบไม่เกิน 1 เดือน ถ้าเกิน 1 เดือน กองบรรณาธิการจะตัดสิทธิ์ การลงบทความ
4. กรณีที่ผู้ลงบทความสมัครแล้วไม่ส่งบทความ หรือขาดการติดต่อเกิน 1 เดือน กองบรรณาธิการจะตัดสิทธิ์ การลงบทความ
5. กองบรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน โดยใช้เวลา 1 เดือน บทความนั้นจะแจ้งผล การประเมิน ให้ผู้ลงบทความทราบหรือสามารถดูขั้นตอนการพิจารณาในฐานข้อมูลสมาชิก
6. ผู้ลงบทความปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ประเมิน จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับกระบวนการของ ผู้ลงบทความ
  6.1 กรณีที่ผู้ประเมินขอดูการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งต้องส่งไปให้ผู้ประเมินใหม่
  6.2 กรณีที่ผู้ประเมินท่านหนึ่งไม่ให้ลงจะต้องส่งผู้ประเมินใหม่
7. กรณีที่ผู้สมัครลงบทความไม่ดำเนินการตามข้อ 1 – 6 กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้
8. กรณีเป็นบทความเพื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องสอบถาม 5 บทก่อน (ดุษฏีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์)
9. การอ้างอิงในบทความกรณีนำมาจากวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ วารสาร งานวิจัย เว็บไซต์ ต้องไม่เกิน 5 ปี
10. ผู้ประสงค์จะส่งบทความสามารถส่งมายังกองบรรณาธิการได้ทุกปีพุทธศักราช โดยวารสารจะมีกำหนดการตีพิมพ์เป็นประจำทุกปี ๆ ละ 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน ส่งบทความภายใน 30 กันยายน ของทุกปี
และ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคมธันวาคม ส่งบทความภายใน 30 มีนาคม ของทุกปี
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
299/1 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวุดอุดรธานี 41000
โทร. 042 323 464 ต่อ 211
เบอร์มือถือ 088 561 4561 อาจารย์ภานุมาศ พุฒแก้ว