การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี
 รูปแบบการนำเสนอบทความ

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

  • ต้องอยู่ประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดให้ทั้งนี้การตอบรับให้นำเสนอผลการวิจัยแบบใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ​​

  • ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 20 นาที (รวมซักถาม)
 การส่งผลงานบทความ Full paper