การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี

 หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยสันพตล ร่วมกับ วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป. ลาว) กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อ“สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2” (National Conference Academic 2017 : The 2nd Santapol Knowledge Research to Development) ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล นับเป็นการส่งเสริม สนับสนุน นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย อันเกิดจากความตั้งใจ เพียรพยายาม ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างมีระเบียบหลักเกณฑ์ จนได้องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของผู้ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศ ผ่านการเสวนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากศาสตร์สาขาวิชาทางด้าน บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการจัดการ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและอาชีพ การออกร้านจากหน่วยงานต่าง ๆ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองของชุมชนในภาคอีสานตอนบน อีกด้วย ทั้งนี้ บทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 : สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2 และผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชาของบทความนั้นๆ แล้วจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal: SCAJ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 และ 2 พร้อมนำวารสารเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index: TCI ในปี 2561 (รอบปรับปรุง ช่วงเดือนมกราคม 2561


  วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงาน ข้อมูลผลการวิจัย งานวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ จากสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยและเครือข่ายด้านการศึกษาระดับประเทศ
2. เพื่อรวบรวมบทความที่มีคุณภาพสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่เป็นวารสารวิชาการระดับชาติเป็นประจำทุกปี
3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานผลวิจัยและผลงานวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งหน่วยภายในและภายนอกวิทยาลัย


  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักวิจัย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) และโครงการบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป. ลาว)


  รูปแบบการประชุมวิชาการระดับชาติ

  • การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ
  • การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร(Poster Presentation) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์จากวิทยาลัยสันตพล และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย
  • การส่งผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ งานวิจัย มานำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อ“สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2” โดยแบ่งผลงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้
    • - กลุ่มมนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์
    • - กลุ่มบริหารธุรกิจ และสหวิทยาการจัดการ
  • รวบรวมบทความของผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จัดตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในรูปเล่มวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal : SCAJ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 2
  • นำวารสารปีที่ 2, 3, และ 4 รวมจำนวน 6 เล่ม เข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index: TCI ในปี 2561 (รอบปรับปรุง ช่วงเดือนมกราคม 2561)